آيلين عشق مامان

یه روز خوب باخاله ها

ایلین درحال رقصیدن اینجا شب ولنتاین بود باخاله ها رفتیم بیرون پیتزا مک من رفتیم که کلی شما بااین که مریض بودی اذیت کردی وبدجور فضولی میکردی  ...
29 بهمن 1396

عکس

یه عکس ازدخملم گلم خیلی فضول شدی وشیرین زبون خیلی قشنگ حرف میزنی ومنو بابا خیلی خوشحالیم ...
25 دی 1396